กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ดร.อนันท์ เขียวสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังศึกษาฯ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนออนไลน์ Google Classroom

ม.5/1 ม.5/2 และ ม.5/3 รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสชั้นเรียน gugpzbq

ม.6/1 ม.6/2 รายวิชา ประวัติศาสตร์ และรายวิชาหน้าที่พลเมือง

รหัสชั้นเรียน 6xmu6ag

ม.4/1-3 รายวิชาภูมิศาสตร์ รหัสชั้นเรียน s3zyorคุณครูเนตรทอง เพียรแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนออนไลน์ Google Classroom

Google Classroom

  1. Tylufej สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.5/1

  2. yozm33q

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.5/2

  1. qw6jh5t

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.5/3

  1. nnkvfbc

สังคมศึกษา ส 22101 ชั้น ม. 2/1

  1. hrp2sej

สังคมศึกษา ส22101 ชั้น ม.2/2

  1. v2bm54y

สังคมศึกษา ส22101 ชั้น ม. 2/3