กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูมนัส นาคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

และ Google Meet

รหัสชั้นเรียน qlt73eo วิชาดนตรี ม.1/3

รหัสชั้นเรียน e4lsivs วิชาดนตรี ม.1/2

รหัสชั้นเรียน itav7ss วิชาดนตรี ม.1/1

รหัสชั้นเรียน rtxylmg วิชาการป้องกันการทุจริต ม.2/1

รหัสชั้นเรียน cz6ogca วิชาการปฎิบัติขลุ่ย ม.6/2

รหัสชั้นเรียน prmt3r7 วิชาขับร้องประสานเสียง ม.5/3