ว่าที่ร้อยตรัวรวิทย์ คำศรีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ Googel Meet

 1. วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/1 รหัสชั้นเรียน 7qszc6d

 2. วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/2 รหัสชั้นเรียน 52nq5wo

 3. วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/3 รหัสชั้นเรียน mg5xs2lคุณครูพลิดา พัฒนศานติ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ FACE BOOK กลุ่มรายวิชาเคมี
คุณครูประหยัด คำน้อย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ FACE BOOK กลุ่มรายวิชาเคมี
คุณครูประยงค์ สีมาพล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ Googel Meet

คุณครูนรวิชญ์ นักปราชญ์
ตำแหน่ง ครู

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ Googel Meet

ห้องเรียนออนไลน์ FACE BOOK กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์

คุณครูพิมนภัทร์ อุดม
ตำแหน่ง ครู

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ Googel Meet

ห้องเรียนออนไลน์ FACE BOOK กลุ่มรายโลกดาราศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ Googel Meet

วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.ปลาย

 1. ออกแบบและเทคโนโลยี 4/1 รหัสชั้นเรียน

 2. ออกแบบและเทคโนโลยี 4/2 รหัสชั้นเรียน

 3. ออกแบบและเทคโนโลยี 4/3 รหัสชั้นเรียน

 4. ออกแบบและเทคโนโลยี 5/1 รหัสชั้นเรียน

 5. ออกแบบและเทคโนโลยี 5/2 รหัสชั้นเรียน

 6. ออกแบบและเทคโนโลยี 5/3 รหัสชั้นเรียน

 7. อินโฟกราฟิก 6/2 รหัสชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และ Googel Meet

วิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.ปลาย

 1. ออกแบบและเทคโนโลยี 2/1 รหัสชั้นเรียน

 2. ออกแบบและเทคโนโลยี 2/2 รหัสชั้นเรียน

 3. ออกแบบและเทคโนโลยี 2/3 รหัสชั้นเรียน

 4. ออกแบบและเทคโนโลยี 3/1 รหัสชั้นเรียน

 5. ออกแบบและเทคโนโลยี 3/2 รหัสชั้นเรียน

 6. ออกแบบและเทคโนโลยี 3/3 รหัสชั้นเรียน