นายสมเกียรติ หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปิยมาภรณ์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน