ตราประจำโรงเรียนแวงน้อยศึกษา   เป็นรูปสมาธรรมจักรที่สร้างขึ้นจาก อักษร ว.น.ศ. อันเป็นเครื่องหมายของการศึกษาเพื่อชีวิตตามปรัชญาของโรงเรียน ล้อมรอบด้วยวงกลม 2

ชั้น 4 เส้น ตามคำขวัญของโรงเรียน คือ พัฒนา สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน ภายในวงกลม เหนือเสมา คือคติธรรมขอโรงเรียน และใต้ฐานเสมาเป็นชื่อของโรงรียน

 ปรัชญาโรงเรียน  :  การศึกษาเพื่อชีวิต

คำขวัญประจำโรงเรียน    พัฒนา สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน

สีประจำโรงเรียน สีดำกับสีแดง

 สีดำ   หมายถึง   ความเข้มแข็ง หยั่งยัน อันเป็นพื้นฐานที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม     สีแดง หมายถึง  ความกล้าหาญ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม           

อัตลักษณ์โรงเรียน  :  วินัยดี มีความรู้ เป็นอยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียน :   มุ่งมั่นพัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย กลยุทธ์  สมรรถนะพื้นฐาน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์  (VISION)  

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School)

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ

5. พัฒนาเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  และสนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

6. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

7.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

เป้าหมาย (GOAL)

1.เป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง (High Performing  School)  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและระบบการจัดการเรียนการสอน

2. หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสื่อสารสองภาษา ด้านล้ำหน้าทางความคิด ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

4. ครูมีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในด้านวิชาการ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสุขและมีขวัญกำลังในในการทำงาน

5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ

6. ผู้เรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

7.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในและภายนอกที่มีคุณภาพ

สมรรถนะพื้นฐาน  ๕  ประการ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์  สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณ

กลยุทธ์

1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (Quality System Management) คล่องตัว มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทิศทางโรงเรียนไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นและสังคม

2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีความ

เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและจัดให้มีวิชาเพิ่มเติม IS1-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge formation) IS2-การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) IS3-กิจกรรมการนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Global Education and Social ServiceActivity) พัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดํารงชีวิตได้ ตามศักยภาพ

3. ส่งเสริม สร้างศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และ

บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

5. ระดมสรรพกําลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม ของชุมชน

ท้องถิ่น องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา