โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ผลงานการพัฒนาด้าน ICT และหุ่นยนต์

1.นักเรียนเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกวด และพัฒนาแอพพลิเคชั้น ไทยแลนด์ 4.0 Project Obec Hackatron 2019 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสมองกลอัจฉริยะ STEM 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019 ณ ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น

3.นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ MAKE X Thailand Regional Robotics Competition On October 12,2019 ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น4. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (“Coding at School” Project) บอร์ดสมองกลฝังตัว (KidBright) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงาน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

5. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (“Coding at School” Project) บอร์ดสมองกลฝังตัว (Microbit) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงาน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

6. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ผสมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ

7. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ผสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ จังหัดศรีษะเกษ

8.โรงเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการ IRO2019 International robot Olympia 16-20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่