โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ผลงานการพัฒนาด้าน ICT  และหุ่นยนต์

1.นักเรียนเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกวด และพัฒนาแอพพลิเคชั้น ไทยแลนด์ 4.0 Project Obec Hackatron 2019 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสมองกลอัจฉริยะ STEM 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019 ณ ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น

 3.นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ MAKE X Thailand Regional Robotics Competition  On October 12,2019  ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น4. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (“Coding at School” Project) บอร์ดสมองกลฝังตัว (KidBright) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงาน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

  5. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (“Coding at School” Project) บอร์ดสมองกลฝังตัว (Microbit) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงาน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (Depa)

 6. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ผสมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ

 7. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ผสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ จังหัดศรีษะเกษ

8.โรงเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการ IRO2019 International robot Olympia  16-20 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2565

 ผลงานในระดับชาติ    จำนวน 3 รายการ

๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันระดับนานาชาติโครงงานระบบปัญญาประดิษฐ์ TMRC2022 ณ โรงเรียนเบ็ญจมิตรวิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  และได้เป็นตัวแทนแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต 14-16 มกราคม พ.ศ. 2566

๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมหุ่นยนต์ผสม ชั้น ม.1-3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. พ.ศ. 2566

ภ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่กำหนดช่วงชั้น  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. พ.ศ. 2566

   ผลงานในระดับภูมิภาค   จำนวน ๒ รายการ

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมหุ่นยนต์ผสม ชั้น ม.1-3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

      ผลงานในระดับเขตพื้นที่ จำนวน ๖ รายการ

1) ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมหุ่นยนต์ผสม ชั้น ม.1-3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

2) ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

3) ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมหุ่นยนต์ผสม   ชั้น ม.4-6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

4) ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟ์ตแวร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

5) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับกลาง ประเภทการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

6) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมนักบินน้อย เครื่องบินประเภท  ประเภท 3 มิติ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565