จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563