บุคลากรทั้งหมด 43 คน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 30 คน
พนักงานราชการ 2 คน
ครูอัตราจ้าง 4 คน
ธุรการ 1 คน
สายสนับสนุนการสอน 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน