ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1040051160

รหัส Smis 8 หลัก : 40032009       รหัส Obec 6 หลัก : 051160

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  แวงน้อยศึกษา   ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Waengnoisuksa

ที่อยู่ : หมู่ที่   12   บ้านศรีเมือง  ตำบล : แวงน้อย   อำเภอ : แวงน้อย

จังหวัด : ขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์ : 40120   โทรศัพท์ :   043499060,  043499142    โทรสาร :  043499142

ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  10 มิถุนายน 2517

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :  www.waengnoi.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนตำบนแวงน้อย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา  :   100 กม.        ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  :   1 กม.