ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1040051160

รหัส Smis 8 หลัก : 40032009 รหัส Obec 6 หลัก : 051160

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แวงน้อยศึกษา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Waengnoisuksa

ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง ตำบล : แวงน้อย อำเภอ : แวงน้อย

จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40120 โทรศัพท์ : 043499060, 043499142 โทรสาร : 043499142

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 มิถุนายน 2517

อีเมล์ :

เว็บไซต์ : www.waengnoi.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบนแวงน้อย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 100 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.