วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการตรวจกำกับติดตามโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยมีนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และคณะคุณครูให้การตอนรับและร่วมรับฟังข้อแนะนำจากคณะกรรมการตามรายการแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 17 ข้อ และแนวทางการประเมิน เพื่อรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น 11 ข้อ


23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายสวรรคคต พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีส่วนงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนข้าราชการทุกหมู่เหล่า และภาคประชาชนชาวอำเภอแวงน้อย เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพทั้งหมด


อบรมแกนนำชมรม To be number one


สาธารณสุขอำเภอแวงน้อยร่วมกับโรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยนายคเชนทร์ ชาญประเสริฐ ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย และนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To be number one ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเยาวชนเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและการอบรมครั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

คลิกชมภาพทั้งหมด


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา นำโดยนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 47 ปี และ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้ที่ทำประโยชน์คุณงามความดีด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน ซึ่งในพิธีมีการทำบุญตักบาตพระสงฆ์ โดยพระคุณเจ้าได้มอบทุน และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบทุนการศึกษาของทางโรงเรียน ทุนการศึกษาจากคุณครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษาไให้กับนักเรียนที่มีการเรียนดี ทุนทำความดีมีจิตสาธารณะ คลิกชมภาพทั้งหมด


การนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษา


วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยนายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศตรวจพื้นที่บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการเตรียมความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น คลิกชมภาพทั้งหมด


ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
วันที่อังคาร ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยนายสมเกียรติ หาแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนแวงน้อยศึกษาเป็นโรงเรียนปลายทางโดยมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนต้นทาง และเป็นฐานการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านระบบออนไลน์ คลิกชมภาพทั้งหมด
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่จันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา นำโดย นายสมเกียรติ หาแก้ว พร้อมด้วยฝ่ายผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อชี้แจ้งแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาช่วงเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโร่นา (Covid-19) คลิกชมภาพทั้งหมด