หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ผลงานปีการศึกษา 2562 
      ผลงานปีการศึกษา 2562 ด้านโรงเรียน ด้านบุคลากร ด้านนักเรียน
รางวัลด้าน ICT ของบุคลากรโรงเรียนแวงน้อยศึกษา 
      ด้านบุคลากร 1)เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูผู้เข้าร่วมโครการ 1.ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว 2.นายธวัชชัย ลาภไธสง 3.นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ 4.นายสายสุวรรณ คำ ศรีแก้
รางวัลการรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
      รางวัลการรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)